Uslovi korišćenja

USLOVI KORIŠĆENJA INTERNETSKE STRANICE WWW.KNJIZARA-HARFA.RS

I. PRIMENA USLOVA KORIŠĆENJA

Internetska je stranica www.knjizara-harfa.rs vlasništvo Irena Orlović PR Agencija za izdavaštvo Harfa & Pametnica (u daljnjem tekstu: Harfa). Harfa omogućuje korišćenje usluga i sadržaja internetske stranice www.knjizara-harfa.rs koje je regulisano ovim uslovima korišćenja (u daljnjem tekstu: Uslovi). Korišćenjem Internetske knjižare Harfa i svih pridruženih stranica i servisa koji pripadaju domeni www.knjizara-harfa.rs (u daljnjem tekstu: Internetska knjižara Harfa) smatra se da su korisnici u svakom trenutku upoznati s ovim Uslovima, te da ih u celosti razumeju i prihvataju.

U slučaju korišćenja domene www.knjizara-harfa.rs i svih povezanih poddomena te pripadajućeg sadržaja (na primer, fotografije, audiovizualna dela, zvuk, tekst, grafike, ilustracije i podaci), aplikacija, softvera i usluga koje se omogućavaju putem Internetske knjižare Harfa, a bez obzira na način korišćenja, korisnik izričito pristaje bez ikakvih ograničenja ili rezervi na korištenje i upotrebu Internetske knjižare Harfa u skladu s ovim Uslovima, a regulisanje svih pravnih odnosa koji proizlaze ili mogu proizaći iz korišćenja/upotrebe Internetske knjižare Harfa vrši se u skladu s ovim Uslovima

Korisnici su dužni redovno proveravati Uslove te se smatra da su korisnici korišćenjem Internetske knjižare Harfa ili bilo kojeg njezina dela, u svakom trenutku upoznati s aktualnim Uslovima korišćenja te da su ih razumeli i prihvatili u celosti. Korisnici sami snose odgovornost za posledice nepostupanja u skladu s ovom odredbom Uslova.

Harfa pridržava pravo izmene ovih Uslova u svako doba bez obveze prethodne najave te neće biti odgovorana ni za kakve moguće posledice proizašle iz takvih promena. Navedene promene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.

Harfa pridržava pravo ukidanja te promene (ponude) sadržaja kao i svih servisa i podstranica koje su sastavni deo Internetske knjižare Harfa, u svako doba bez obveze prethodne najave te neće biti odgovorna ni za kakve moguće posledice proizašle iz takvih promena. Navedene promene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internetskim stranicama.

Harfa pridržava pravo promene, ograničenja ili prestanak pružanja usluge Internetske knjižare Harfa u svako doba bez obveze prethodne najave, uključivo i delomično  ili u potpunosti ograničiti pristup Internetske knjižare Harfa te pružanje određenih usluga u slučaju kršenja odredbi ovih Uvjeta.

Harfa nije odgovorna za bilo koji oblik štete koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korišćenje Internetske knjižare Harfa, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku/posetitelju ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s upotrebom ili zloupotrebom korišćenja sadržaja Internetske knjižare Harfa.

Korišćenjem sadržaja Internetske knjižare Harfa korisnik prihvata sve rizike koji nastaju iz takvog korišćenja.

 

II. SADRŽAJ, SOFTVER, USLUGE I APLIKACIJE INTERNETSKOG SERVISA

Sav sadržaj koji se prikazuje ili nalazi u/na Internetske knjižare Harfa, uključujući ali ne i ograničavajući se na objavljeni tekst, grafike, ilustracije, fotografije, audiovizualna djela, zvuk, dokumente, podatke i informacije, ne smjeju se reprodukovatii, distribuirati ili na bilo koji način koristiti na način koji je protivan ovim Uslovima.

Sadržaj, vizualni identitet, softver i aplikacije Internetske knjižare Harfa zaštićeni su u skladu s odredbama Zakona o autorskom i srodnim pravima, Kaznenim zakonom kao i Zakonom o žigu.

Posebno je izričito zabranjeno menjati, objavljivati, prenositi, prodavati, prikazivati, prerađivati, kopirati ili na bilo koji drugi način iskorišćavati sadržaj, vizualni identitet, aplikacije i softver Internetske knjižare Harfa, osim u slučaju kada je takva mogućnost predviđena ovim Uslovima ili je rezultat prethodnog odobrenja Harfe.

Zabranjeno je usluge Internetske knjižare Harfa koristiti u komercijalne svrhe na bilo koji način te koristiti na način koji je protivan ovim Uslovima. Pohrana ili kopiranje sadržaja za bilo koju svrhu i na bilo koji način i korišćenje na način koji je protivan ovim Uslovima izričito je zabranjeno.

U slučaju neovlaštenog, nedopuštenog i/ili protivzakonitog korištenja bilo kojeg sadržaja (tekst, fotografije, aplikacije, softver, audiovizualna dela) Internetske knjižare Harfa, Harfa pridržava pravo potraživati naknadu celokupne štete te pokrenuti građanski i kazneni postupak pred nadležnim sudovima protiv pravne i/ili fizičke osobe koja na opisani način koristi Internetsku knjižaru Harfa.

 

III. KORIŠĆENJE STRANICA INTERNETSKOG SERVISA HARFA

Zabranjeno je korišćenje sadržaja za bilo koju svrhu koja se ne odnosi na poslovanje na Internetske knjižare Harfa, a da na bilo koji način koji nije u skladu s ovim Uslovima.

Korisnik garantuje i potvrđuje da će stranice ww.knjizara-harfa.rs koristiti u skladu s ovim Uslovima i svim primenjivim zakonima i pravilima, uključujući, sve one koje se odnose na internet, e-mail (poruke elektroničke pošte), podatke i privatnost.

Korisnik potvrđuje i garantuje da će preuzeti sadržaj koristiti isključivo u skladu s ovim Uslovima, u protivnom takvo korišćenje smatra se nedopuštenim, u kojem slučaju je Harfa ovlaštena potraživati naknadu štete od korisnika te mu u celosti ili delomično ograničiti pružanje usluge.

 

IV. REGISTRACIJA, KORISNIČKI RAČUN

Korisnički se račun kreira registracijom samo za jednu fizičku ili pravnu osobu. Registracijom za usluge korisnik dobija podatke o korisničkom računu - korisničko ime i lozinku. Korisnički račun nije prenosiv na druge osobe. Korisničkim računom pravnih osoba može se koristiti samo odgovorna osoba navedena kao takva pri registraciji.

Zabranjeno je korišćenje tuđih podataka kao i lažno predstavljanje u ime druge pravne ili fizičke osobe.

Zabranjeno je prenositi podatke o korisničkom računu trećim osobama.

Zabranjena je upotreba tuđeg korisničkog računa.

Zabranjeno je, na bilo koji način, korištenje Internetske knjižare Harfa za slanje, odnosno poticanje širenja neželjenih elektronskih priopštenja (tzv. spamanje).

Harfa zadržava pravo, prema slobodnoj proceni, za kršenje odredbi Uslova iz ovog poglavlja uskratiti ili ugasiti korisnički račun korisnika koji krši odredbe ovih Uvjeta, bez obveze naknade korisniku bilo kakvog troška ili štete.

 

IV.a OBVEZE REGISTROVANIH KORISNIKA

U postupku izrade korisničkog računa, korisnik je obvezan odabrati ime pod kojim će koristiti usluge i odabrati sigurnosnu lozinku, upisati valjanu e-mail adresu kao i sve tražene podatke. Svi podaci, potrebni za izradu korisničkog računa, moraju biti potpuni i istiniti. Završetkom registracije korisnik prihvata ove Uslove i odgovornost za sve aktivnosti uzrokovane upotrebom sadržaja i usluga.

Korisnik je obvezan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj lozinci i korisničkom računu, te je u potpunosti odgovoran za svu štetu nastalu neautorizovanim korišćenjem svog korisničkog računa.

 

IV.b OBVEZE NEREGISTRIRANIH KORISNIKA

Ako neregistrirani korisnik koristi usluge Internetske knjižare Harfa takođe prihvata sve pre navedene uslove.

 

Ovi uslovi su objavljeni 27.4.2018. godine na www.knjizara-harfa.rs.