Uslovi prodaje

USLOVI PRODAJE PUTEM INTERNETSKE RADNJE HARFA

1. OPŠTE ODREDBE USLOVA PRODAJE

Irena Orlović PR Agencija za izdavaštvo Harfa & Pametnica (dalje u tekstu: Harfa) nositelj je svih prava na internetskoj stranici www.knjizara-harfa.rs. Putem navedene stranice Harfa pruža uslugu prodaje putem svog servisa – Harfine internetske knjižare (dalje u tekstu: Internetska knjižara Harfa). Korišćenjem usluge Internetske knjižare Harfa i svih pridruženih stranica i servisa na knjizara-harfa.rs domeni smatra se da su potrošači u svakom trenutku upoznati sa ovim Uslovima prodaje (dalje u tekstu: Uslovi), te da ih u potpunosti razumeju i prihvataju. Ovi Uslovi primenjuju se na prava i obveze koja se odnose na kupovinu proizvoda ili usluga putem Internetske knjižare Harfa te prava i obveze koje proizlaze iz sklapanja Ugovora o prodaji na daljinu (dalje u tekstu: Ugovor) između potrošača kao krajnjeg kupca i Internetske knjižara Harfa i smatraju se sastavnim delom takvih ugovora.

Pružaoc usluge internetske prodaje putem Internetske knjižare Harfa je Irena Orlović PR Agencija za izdavaštvo Harfa & Pametnica, Novi Sad, Desanke Maksimović 35E, PIB 110538816, telefon: 060 752 95 29

Korisnike upućujemo da se pre kupovine upoznaju sa ovim Uslovima te da ih redovno proveravaju kako bi bili upoznati sa svim pravima i obvezama. Harfa pridržava pravo izmene ovih Uslova u svako doba bez obveze prethodne najave te neće biti odgovorna ni za kakve moguće posledice proizašle iz takvih promena. Navedene promene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internetskim stranicama.

Harfa pridržava pravo ukidanja usluge i promene sadržaja kao i ostalih usluga i podstranica koje su sastavni deo Internetske knjižare Harfa u svako doba bez obveze prethodne najave te neće biti odgovorna ni za kakve moguće posledice proizašle iz takvih promena. Navedene promene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internetskim stranicama.

Harfa pridržava pravo promene, ograničenja ili prestanak pružanja usluge Internetske knjižare Harfa u svako doba bez obaveze prethodne najave, isključivo i delimično ili može u potpunosti ograničiti pristup kao i pružanje određenih usluga korisnicima koji krše odredbe ovih Uslova te Opštih uslova korištenja.

Korišćenje usluga Internetske knjižare Harfa odobrava se isključivo punoletnim osobama. Upotreba i korišćenje Internetske knjižare Harfa od strane dece ili maloletnih osoba nije dozvoljena te su roditelji i/ili skrbnici dužni o tome voditi računa, u protivnom preuzimaju sva prava i obveze nastale takvim korišćenjem, a Harfa ne odgovara za eventualne posledice takvog korišćenja.

Kupljeni proizvodi koriste se na vlastitu odgovornost i isti se ne mogu smatrati zamenom za lekarsku ili nutricionističku terapiju.

Harfa se u potpunosti odriče bilo kakve odgovornosti za tačnosti ili potpunost svih informacija i sadržaja koji se nalaze na knizara-harfa.rs. Harfa zadržava pravo greške u opisu i slici proizvoda.

 

NAPOMENA:

Slike proizvoda na Internetskoj knjižari Harfa su ilustrativne prirode. Slika koja ilustrira proizvod na internetskoj stranici knjzara-harfa.rs ne mora u potpunosti odgovarati stvarnom izgledu i sadržaju proizvoda te kupac takve proizvode ne može reklamirati s te osnove. Harfa će nastojati na web stranicama knjizara-harfa.rs objavljivati tačne i aktualne podatke, ali ne preuzima odgovornost za tačnost i potpunost istih.

 

2. USLOVI PRODAJE

I) Sklapanje i raskid ugovora o prodaji

Ovi Uslovi kao i pojedini uslovi prodaje naznačeni uz informacije o određenim proizvodima predstavljaju Harfinu ponudu za sklapanje Ugovora te korisnik kao kupac svojom registracijom, zaključivanjem porudžbine ili na drugi način utvrđen ovim Uslovima iste prihvata čime se smatra da je zaključen Ugovor između korisnika i Harfe, a prema uslovima prodaje navedenim u ovim Uslovima.

Predmet i komercijalna svrha Ugovora je kupovina odabranog proizvoda ili usluge putem Internetske knjižare Harfa uz plaćanje odgovarajuće nadoknade – cene toga proizvoda ili usluge. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem: štampanih reklamnih poruka s porudžbenicom, telefona s ljudskim posredovanjem i bez njega te Interneta.

Ugovor stupa na snagu i obvezuje od trenutka kada korisnik prihvati Harfinu ponudu na jedan od sledećih načina:

  • odabirom plaćanja i dovršenjem porudžbine kao registrovani korisnik Internetske knjižare Harfa,
  • odabirom plaćanja i dovršenjem porudžbine kao gost korisnik Internetske knjižare Harfa,
  • odabirom plaćanja i dovršenjem porudžbine putem telefonske linije 063 27 29 28.

a) U postupku registracije ili kreiranja korisničkog računa, korisnik je obvezan odabrati ime pod kojim će ostvarivati usluge i odabrati sigurnosnu lozinku te dostaviti odgovarajuću e-mail adresu. Svi podaci potrebni za registraciju ili kreiranje korisničkog računa moraju biti istiniti pri čemu je izričito zabranjeno korišćenje ili upotreba tuđih podataka.

b) Prilikom registracije, ukoliko se želite registrovati putem Facebook naloga te želite ostaviti komentar i aktivno učestvovati  na našoj Facebook stranici, Harfa će koristiti vaše puno ime tj. vaš Facebook nalog.

c) Registracija ili korisnički račun kreiraju se samo za jednu osobu i nije dozvoljeno iznositi podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama. Korisnik je obvezan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj šifri i korisničkom računu. Nije dozvoljena upotreba tuđe registracije ili korisničkog računa.

d) Za kršenje odredbi Uslova iz ovog poglavlja, Harfa zadržava pravo, prema slobodnoj oceni, ugasiti registraciju ili korisnički račun korisnika, bez obveze naknade korisniku bilo kakvog troška ili štete.

e) Registracijom (koja uključuje plaćanje usluge) smatra se da je sklopljen Ugovor između Harfe i korisnika kao kupca.

f) Ugovor stupa na snagu po izvršenoj registraciji korisnika, odnosno od dana kada korisnik prihvati ponudu za sklapanje takvog Ugovora.

g) Povodom sklapanja Ugovora, korisniku će biti dostavljeni: obrazac za odustanak, čitko i razumljivo obaveštenje iz člana 27. st. 1. i 2. ovog zakona na srpskom jeziku, primerak potpisanog ugovora.

h) Korisnik može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana bez navođenja razloga. Korisnik nema pravo na jednostrani raskid Ugovora:

- ako mu je usluga u potpunosti ispunjena, a ispunjenje je započelo uz njegov izričit prethodni pristanak te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu usluga bude potpuno ispunjena,

- ako je predmet Ugovora isporuka novina, periodičnog tiska ili magazina, s izuzetkom pretplatničkih ugovora za takve publikacije.

Da bi korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavestiti Harfu o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prie isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom (Irena Orlović PR Agencija za izdavaštvo Harfa & Pametnica, Novi Sad, Desanke Maksimović 35E) ili elektroničkom poštom na reklamacije@knjizara-harfa.rs, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a može koristiti i navedenu pisanu Izjavu o odustanku od ugovora.

Takođe, Izjavu o odustanku od ugovora koja se nalazi na internetskoj stranici knjizara-harfa.rs može elektronički ispuniti i poslati u kojem će mu slučaju Harfa bez odgađanja dostaviti potvrdu primerka obaveštenju o jednostranom raskidu Ugovora elektroničkom poštom.

Rok za jednostrani raskid Ugovora iznosi 14 (četrnaest) dana od dana kada je korisniku ili trećoj osobi koju je korisnik odredio, a koja nije prevoznik, roba koja je predmet Ugovora predana u posed, odnosno u slučaju usluge, od sklapanja Ugovora.

Ako korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršiće mu se povrat sredstava koji je od njega primljen, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada Harfa zaprimi korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora, osim ukoliko je korisnik odabrao drugu vrstu isporuke, a koja nije najjeftinija standardna isporuka koja je ponuđena. Povrat novca bi će izvršen na isti način na koji je korisnik izvršio uplatu. U slučaju da korisnik pristaje na drugi način povratak plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca Harfa može izvršiti tek nakon što roba bude vraćena ili nakon što bude dostavljen dokaz da je roba poslana nazad.

Korisnik je dužan robu predati ili je poslati na adresu Irena Orlović PR Agencija za izdavaštvo Harfa & Pametnica, Novi Sad, Desanke Maksimović 35E, bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je Harfi uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Direktne troškove povrata robe korisnik snosi sam. Korisnik se moli da pre raskida Ugovora nazove na broj telefona 060 752 95 29 ili se javi na reklamacije@knjizara-harfa.rs kako bi mu bio objašnjen postupak vraćanja robe.

Korisnik je odgovoran za svako umanjenje vriednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obeležja i funkcionalnosti robe. U slučaju oštećenja originalne ambalaže, iznos povrata biće umanjen za postotak skladan vrednosti robe. U tom slučaju bićete obavešteni.

Ako je na zahtev korisnika izvršavanje usluge započelo tokom roka za jednostrani raskid Ugovora, korisnik je dužan platiti Harfi iznos koji je razmeran onom što je isporučeno do trenutka kada je korisnik obavestio Harfu o jednostranom raskidu Ugovora.

Link za preuzimanje Izjave o odustanku od ugovora

 

II) Uslovi i postupak kupovine

Glavne karakteristike proizvoda, način upotrebe, cene, posebne akcije i pogodnosti, načini plaćanja i dostave odnose se na one koji su važeći u trenutku zaključene porudžbine. Navedeni podaci će biti naznačeni uz svaki proizvod.

Ukupna cena proizvoda (cena proizvoda u koju je uključen iznos PDV-a i trošak dostave), vidljiva je u korpi za kupovinu pre zaključenja porudžbine. Sve informacije o potvrdi kupovine temeljem elektronske porudžbine dostavit će se na adresu elektroničke pošte kupca navedenu u postupku registracije/porudžbine ili u korpi za kupovinu pri unosu podataka prilikom zaključivanja porudžbine. Sve cene su izražene u srpskim dinarima (DIN). U sve cene je uračunat PDV.

Ako kupac ne zaprimi obaveštenje o potvrdi porudžbine, postoji mogućnost da je pogrešno uneo adresu svoje elektronske pošte. U tom slučaju molimo kupca da nas kontaktira na: prodaja@knjizara-harfa.rs ili na telefonski broj 060 752 95 29 kako bi naša služba za korisnike proverila je li porudžbina zaprimljena. Ako niste sigurni kako izvršiti kupovinu, slobodno nas nazovite na broj 060 752 95 29 i mi ćemo pomoći ispuniti korpu

 

III) Dostava i uslovi dostave

Trošak dostave obračunava se automatski prilikom kupovine proizvoda i izdaje se račun na kojem se nalazi cena kupljenih proizvoda i cena dostave.

Trošak dostave biće iskazan u korpi uz cenu proizvoda. Sve informacije dostupne su u delu Cenovnik isporuke na internetskoj stranici knjizara-harfa.hr.

U slučaju promene roka dostave ili bilo koje druge važne okolnosti za izvršenje porudžbine, kupca će obavestiti naša služba za korisnike.

 

IV) Reklamacije i prigovori

Naručeni proizvodi upakovani  su tako da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne oštete. Kupac je dužan prilikom preuzimanja pregledati pakiranje pošiljke. Ako pakiranje pošiljke ima vidljivih oštećenja/nedostataka, preporučujemo da kupac odbije da primi iste jer postoji mogućnost da je proizvod unutar takvog pakovanja oštećen. Odbijanjem paketa, dostavna služba će pošiljku vratiti Harfi, uz napomenu da pošiljka sadrži nedostatak.

Reklamacije vezane za nedostatke proizvoda te svi ostali prigovori mogu se izjaviti u usmenoj ili pismenoj formi putem:

telefona: 060 752 95 29

e-mail adrese: reklamacije@knjizara-harfa.rs

na adresu: Irena Orlović PR Agencija za izdavaštvo Harfa & Pametnica, Novi Sad, Desanke Maksimović 35E

U slučaju opravdane reklamacije omogućuje se raskid Ugovora uz povrat uplaćenog iznosa ili zamena proizvoda. Ako se radi o oštećenju i/ili neispravnosti isporučene robe, kupac treba poslati fotografiju navedene reklamacije kako bi se ista uvažila na temelju fizičkog dokaza. Prikup reklamirane oštećene, neispravne ili pogrešno isporučene robe Harfa vršio o svom trošku ako se utvrdi da je reklamacija opravdana te da kupac nije uticao na neispravnost, oštećenje ili bilo kakav nedostatak robe. U slučaju opravdane reklamacije trošak zamene proizvoda s novim u potpunosti snosi Harfa.

U slučaju spora oko opravdanosti reklamacije i/ili načina na koji je proizvod vraćen (proizvod mora biti nekorišćen, u nepromenjenoj količini te u originalnoj ambalaži, uz prikazani originalan račun i garanciju (ukoliko postoji) proizvod će se dati na veštačenje veštaku ili stručnoj pravnoj osobi. U slučaju da se veštačenjem utvrdi opravdanost reklamacije, sav trošak zamene proizvoda snosi Harfa, a u slučaju neopravdane reklamacije trošak će snositi kupac.

 

V) Način i postupak plaćanja

Plaćanje cene proizvoda i troškova dostave može se izvršiti na jedan od sledećih načina:

a) Plaćanje kreditnom ili debitnom karticom. Naručeni proizvodi mogu se platiti online jednom od ovih kreditnih kartica: American Express, MasterCard, Diners, Visa ili Maestro.

b) Plaćanje opštom uplatnicom. Proizvodi za koje je zaključena porudžbina mogu se plaćati uplatom putem opšte uplatnice u svim poslovnicama banaka, FINA-e ili objektima Srpske pošte. Nakon potvrde porudžbine, Harfa prosleđuje e-mailom podatke potrebne za plaćanje opštom uplatnicom. Sve podatke je potrebno tačno upisati u opštu uplatnicu i izvršiti uplatu u roku.

c) Plaćanje internet bankarstvom. Proizvodi za koje je zaključena porudžbina mogu se plaćati putem internet bankarstva bilo koje banke u kojoj je otvorena mogućnost takvog načina plaćanja. Nakon potvrde porudžbine, Harfa prosljeđuje e-mailom sve potrebne podatke za izvršenje plaćanja.

d) Plaćanje predračunom. Samo pravne osobe mogu plaćati predračunom. Nakon potvrde narudžbe, Harfa na navedenu e-mail adresu kupca dostavlja predračun. Nakon primanja uplate pokreće se postupak isporuke.

e) Plaćanje gotovinom - pouzećem. Prilikom preuzimanja pošiljke dostavljaču se plaća celokupni iznos naznačen u računu.

 

3. ZAŠTITA PODATAKA PRI KUPNJI

Harfa se obvezuje poštovati privatnost korisnika. Podatke će koristiti isključivo u svrhu i namenu određenu u ovim Uslovima ovog Ugovora. Harfa može prikupljati lične podatke korisnika, kao što su ime, adresa, PIB (za pravne osobe), telefonski broj ili e-mail adresa koje će koristiti isključivo u svrhu ispunjena ugovornih obveza te što boljeg uvida i razumevanja pojedinačnih potreba, navika i zahteva korisnika kao i daljnjeg razvijanja te kvalitetnijeg pružanja Harfinih usluga. Harfa prikuplja i obrađuje podatke o korisnicima koji se odnose na način upotrebe Internetske knjižare Harfa, bez otkrivanja identiteta korisnika i/ili ličnih podataka koji omogućuju otkrivanje identiteta korisnika.

Harfa prikuplja i beleži podatke o IP adresi (Internet Protocol Address) korisnika ili o lokaciji računara za potrebe sistemskog administriranja, rešavanja kvarova, potvrde preuzimanja sadržaja ili unapređivanja tehničkih aspekata internetskog servisa. Harfa će automatizirano beležiti podatke o navikama korišćenja Internetske knjižare Harfa, od strane korisnika, među ostalim i zapisničku datoteku o posećenosti određenih stranica i/ili sadržaja. Takve podatke Harfa će koristiti isključivo u svrhu unapređivanja svoje usluge te prilagođavanja i individualizacije promotivnih aktivnosti prema potrebama pojedinog korisnika.

Harfa ne beleži broj vaše kreditne kartice niti pohranjuje transakcijske podatke. Harfa za naplatu kreditnih kartica koristi usluge treće strane, odnosno ovlaštene banke, koja enkripcijom štiti vaše podatke.

 

4. KOMUNIKACIJA HARFE S KORISNICIMA

Registracijom i kupovinom dajete saglasnost da vas Harfa u svrhu promocije usluge i proizvoda može putem elektroničke pošte obaveštavati o promenama ili dodavanju sadržaja stranicama, popustima, akcijama, proizvodima ili promeni načina pružanja usluge. Korisnik može u svakom trenutku opozvati navedenu saglasnost.